Služba za opće poslove

Služba za opće poslove

Božica Jagoić Tukša, dipl. iur.
pročelnica
tel. 01/2799-903, mob. 099/2195-805
bozica.jagoic.tuksa@vrbovec.hr

Tomica Pisačić, prof.
viši savjetnik za društvene djelatnosti
tel. 01/2799-913, mob. 099/2195-803
tomica.pisacic@vrbovec.hr 

Marko Belošević, bacc. oec
stručni suradnik za opće poslove
tel. 01/2799-902, mob. 098/1612-188
marko.belosevic@vrbovec.hr 

Božena Batala
stručna referentica – tajnica gradonačelnika
tel. 01/2799-901, mob. 098/982-3434
bozena.batala@vrbovec.hr 

Robert Haić
stručni referent za društvene djelatnosti
tel. 01/2799-914, mob. 099/7028-328
robert.haic@vrbovec.hr

Katarina Škudar-Vincek
upravna referentica za opće poslove
tel. 01/2799-904, mob. 099/530-4878
katarina.skudar.vincek@vrbovec.hr

Milica Mađer
spremačica-dostavljačica
mob. 099/7028-329

 

Nadležnost upravnog odjela:

 • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
 • Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
 • Zakon o dadiljama
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
 • Zakon o knjižnicama
 • Zakon o lokalnim izborima
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi)
 • Zakon o medijima
 • Zakon o obveznim odnosima
 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • Zakon o općem upravnom postupku
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
 • Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • Zakon o pravu na pristup informacijama
 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • Zakon o procjeni učinka propisa
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
 • Zakon o pučkim otvorenim učilištima
 • Zakon o radu
 • Zakon o ravnopravnosti spolova
 • Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Zakon o savjetima mladih
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Zakon o socijalnoj skrbi
 • Zakon o sportu
 • Zakon o sprječavanju sukoba interesa
 • Zakon o sustavu civilne zaštite
 • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
 • Zakon o trgovačkim društvima
 • Zakon o udrugama
 • Zakon o upravnim pristojbama
 • Zakon o ustanovama
 • Zakon o vatrogastvu
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
 • Zakon o zaštiti i spašavanju
 • Zakon o zaštiti na radu