Vijesti

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Vrbovca

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Vrbovca, savjetodavno tijelo Grada Vrbovca, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja i odlučivanja o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih grada Vrbovca. Članove Savjeta bira Gradsko vijeće Grada Vrbovca.

Rok za dostavu prijedloga je 20 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Grada Vrbovca, do 25. lipnja 2024.

Pisani i obrazloženi prijedlozi ovlaštenih predlagatelja (Obrazac 1 – Obrazac za isticanje kandidature) zajedno sa potpisanim Izjavama o prihvaćanju kandidature svakog pojedinog kandidata (Obrazac 2 – Izjava o prihvaćanju kandidature), uz koje je potrebno priložiti:

  • dokaz o prebivalištu/boravištu kandidata (preslika uvjerenja o prebivalištu/boravištu ili preslika osobne iskaznice)
  • suglasnost roditelja o kandidaturi za maloljetne kandidate

dostavljaju se osobno u pisarnicu Gradske uprave ili poštom na adresu: Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova  Savjeta mladih Grada Vrbovca“.

Uz kandidaturu koju ističe neformalna skupina od najmanje 15 mladih potrebno je priložiti i popis mladih koji ističu kandidaturu za člana (Obrazac 3 – Popis mladih koji ističu kandidaturu).

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta Mladih Grada Vrbovca
Zaključak o objavi Javnog poziva Savjet mladih Grada Vrbovca
Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Vrbovca