Vijesti

Pravna klinika u travnju

Nova Pravna klinika održat će se u ponedjeljak, 25. 4. 2022. godine od 10.00 do 13.00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Vrbovca. Studenti završnih godina studija prava će pružati besplatnu pravnu pomoć svim zainteresiranim građanima. Građani sa sobom trebaju ponijeti potrebnu pravnu dokumentaciju i osobnu iskaznicu.

Pravna klinika uključena je u nastavni plan i program Pravnog fakulteta u Zagrebu, daje opće pravne informacije i pruža pravne savjete te može pomoći u sastavljanju raznih podnesaka u upravnom i drugim postupcima.

Pozivni natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu nagrada i javnih priznanja Grada Vrbovca

Grad Vrbovec, Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada, raspisuje Pozivni natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu nagrada i javnih priznanja Grada Vrbovca.

Nagrade i javna priznanja Grada Vrbovca su:
1) Nagrada Grada za životno djelo
2) Godišnja nagrada Grada
3) Proglašavanje počasnim građaninom Grada

Pozivni natječaj za dodjelu nagrada i javnih priznanja traje 15 dana od dana objave, a Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

                                                                          Grad Vrbovec
                                              Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada
                                                   Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec

U nastavku više o natječaju:

Pozivni natječaj
Obrazac Prijedloga
Odluka o nagradama i priznanjima Grada Vrbovca

Zagrebačka županija objavila Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2022. godini

Zagrebačka županija objavila je Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2022. godini. Javna priznanja Zagrebačke županije dodjeljuju se domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije, te njena promicanja u zemlji i svijetu.

Rok za podnošenje prijedloga teče od dana objavljivanja zaključno do 15. svibnja 2022. godine.

Prijedlozi se podnose na adresu: Zagrebačka županija, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s napomenom PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI“ ili   putem e-pošte na adresu skupstina-o.uprava@zagrebacka-zupanija.hr s naznakom predmeta: „PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI“.

Obrazac prijedloga za dodjelu javnih priznanja i detalji Natječaja objavljeni su na Internet stranici Zagrebačke županije na sljedećem linku:

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/?kategorija=natjecaji&odjel=zupanijska-skupstina

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2022. godini

Nove potpore u poljoprivredi – Sufinanciranje repromaterijala za sjetvu

Program potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca 2021.-2024.
Dopuna Programa potpora Poljoprivredi
Javni poziv
Izmjene i dopune Javnog poziva
Skupna izjava
Izjava o povezanim osobama

  • Sufinanciranje repromaterijala za sjetvu – svrha koja se namjerava postići potporom iz ovog Pravilnika je pružanje financijske pomoći proizvođačima ratarskih i povrtlarskih kultura u vidu sufinanciranja repromaterijala za sjetvu

Gradonačelnik donio Odluku o kriterijima za sufinanciranje cijene obvezne minimalne javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

U svrhu provedbe Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Vrbovca („Glasnik Grada Vrbovca“, broj 3/22) i utvrđivanja korisnika javne usluge u čije ime Grad Vrbovec preuzima obvezu sufinanciranja cijene javne usluge, Gradonačelnik Grada Vrbovca donio je Odluku kojom se propisuju kriteriji za ostvarivanje navedenog prava.

Grad Vrbovec preuzima obvezu plaćanja cijene obvezne minimalne javne usluge u iznosu od 50% za kućanstva s 1 članom kao i kućanstva gdje su svi prijavljeni članovi stariji od 65 godina i imaju prijavljeno prebivalište na toj adresi.

Pravo na sufinanciranje u iznosu od 50% cijene obvezne minimalne javne usluge ostvaruju obveznici iz članka 2. ove Odluke, a koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

  1. svi članovi kućanstva imaju prijavljeno prebivalište na području grada Vrbovca,
  2. prihodi po članu kućanstva iznose do 2.000,00 kuna mjesečno.

Odluka o kriterijima za sufinanciranje cijene obvezne min. jav. usluge sakupljanja kom. otpada

Obrazac-Zahtjev-sufinanciranje cijene javne usluge odvoza kom.otpada

Objava javnog natječaja – prodaja zemljišta u poduzetničkoj zoni

Odluka o prodaji zemljišta u poduzetničkoj zoni

Predmet natječaja je prodaja zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“, koja je locirana cca 2 km od centra Vrbovca, odnosno 2,5 km od izlaza Vrbovec-zapad na državnu cestu (brza cesta) D10 (Sv. Helena – Vrbovec – Križevci – Koprivnica – GP Gola – granica Republike Mađarske), te 1 km od željezničke postaje Vrbovec, sa južne strane omeđena je županijskom cestom 3302 (Radnička ulica).

Prodaju se zemljišta radi izgradnje gospodarskih objekata i obavljanja poduzetničkih djelatnosti (po principu „viđeno-kupljeno“). Infrastruktura za javnu odvodnju, vodovodnu mrežu i elektroenergetsku mrežu nalazi se uz zemljišta, a plinska mreža nalazit će se u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“.

Djelatnosti koje se mogu obavljati u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“ su sljedeće: I2-proizvodna namjena pretežito zanatska i K-poslovna namjena (K1-pretežito uslužna, K2-pretežito trgovačka).

Kao početna cijena zemljišta utvrđuje se vrijednost utvrđena Elaboratom procijene vrijednosti nekretnina, izrađena od ovlaštenog procjenitelja i iznosi 80,00 kn po m2. Poduzetnici koji kupuju zemljište mogu ostvariti pravo na potporu na način da će se poduzetniku iznos kupoprodajne cijene zemljišta umanjiti za 50%, odnosno za 60%, ako kupi zemljište u površini većoj od 20.000 m2, za što će Grad Vrbovec raspisati poseban javni poziv. Pravo na potporu ostvarit će onaj poduzetnik koji će prilikom izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i osnivanja nove poslovne jedinice (greenfield investicije) izgraditi objekte na kupljenom zemljištu u roku od 7 (sedam) godina od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Natječaj se provodi u krugovima i ostaje otvoren do prodaje svih nekretnina koje su predmet ovog javnog Natječaja ili do njegovog poništenja.

Ponuditelji mogu svoje ponude podnijeti za svaki krug natjecanja kako slijedi:
1. krug: od 01.04.2022. do 29.04.2022.
2. krug: od 01.06.2022. do 30.06.2022.
3. krug: od 01.08.2022. do 31.08.2022.
4. krug: od 03.10.2022. do 31.10.2022.
5. krug: od 01.12.2022. do 30.12.2022.

Javni natječaj
OBRAZAC PZ-1-Ponuda
OBRAZAC PZ-2-Poslovni plan
OBRAZAC PZ-3-Izjava o zasnivanju založnog prava
OBRAZAC PZ-4-Izjava o nekažnjavanju

Potpora sufinanciranja kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama – svrha koja se namjerava postići ovom potporom je sufinanciranjem kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama grada Vrbovca omogućiti brži rast i razvoj poduzetničkih zona u gradu Vrbovcu te ojačanjem poduzetništva omogućiti otvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta; investitoru koji će prilikom izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i osnivanja nove poslovne jedinice (greenfield investicije) izgraditi objekte u roku od sedam (7) godina od dana
sklapanja kupoprodajnog ugovora, iznos kupoprodajne cijene zemljišta, umanjit će se za 50%, odnosno za 60%, ako kupi zemljište u površini većoj od 20.000 m2