Vijesti

KORONAVIRUS – e-PROPUSNICE

NOVO: od 6. travanja 2020. godine ne vrijede obične propusnice, već trebaju biti isključivo e-Propusnice – dakle svi poslodavci, liječnici i ostali koji su izdali obične propusnice moraju svojim zaposlenicima, pacijentima i građanima dati nove e-Propusnice (bez obzira na rok trajanja propusnice)

Pročitajte više

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 4. sjednica Gradskog vijeća
Obavijest o održavanju 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Zapisnik 3. sjednice Gradskog vijeća

1. Donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Vrbovca
T1Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna PPUGV
T1Dodatak1-karte-1.korištenje i namjena površina
2.1.prometna mreža
2.2.tk i poštanska mreža
2.3.elektroenergetska mreža
2.4.plinovodna mreža
2.5.vodoopskrba i odvodnja
3.1.uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
3.2.područja posebnih uvjeta korištenja prostora
4.Karte-naselja

2. Donošenje Urbanističkog plana uređenja proizvodno poslovne zone Luka-Jug I
T2Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna UPU GV Luka-Jug I

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „DJEČJE IGRALIŠTE – PUMPTRACK POLIGON U VRBOVCU“
T3Suglasnost za provedbu ulaganja Dječje igralište-Pumptrack poligon

4. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta javnim natječajem u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“
T4Odluka o prodaji zemljišta javnim natječajem u Poduzetničkoj zoni

5. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretnini upisanoj u zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, kat.čest.br. 3295/11
T5Odluka o prijenosu prava vlasništva na nekretnini

6. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Vrbovca
T6Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenu javnih površina
T7Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenu javnih površina

8. Donošenje Odluke o dodjeli potpore male vrijednosti sufinanciranju kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama
T8Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti sufinanciranju kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama

9. Donošenje Zaključka o objavi Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata/kandidatkinja za izbor članova/članica i zamjenika/zamjenica Savjeta mladih Grada Vrbovca
T9Zaključak o objavi Javnog poziva za Savjet mladih

10. Prijedlozi i mišljenja

Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture u projektnom području Vrbovec

Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) u projektnom području Vrbovec otvara se dana 17.1.2022.

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području.

Ovaj projekt obuhvaća sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Vrbovec, Grad Sveti Ivan Zelina, Općinu Bedenica, Općinu Dubrava, Općinu Farkaševac, Općinu Gradec, Općinu Preseka i Općinu Rakovec.

Javnu raspravu provodi Nositelj projekta Grad Vrbovec u svrhu pribavljanja mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta. Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).

Nositelj projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), pokreće javnu raspravu Projekta:

Datum otvaranja rasprave: 17.1.2022.           Datum zatvaranja rasprave: 18.2.2022.

Pozivaju se sve zainteresirane strane da dostave komentare na predloženi nacrt PRŠI-ja slanjem popunjenog obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi na adresu elektroničke pošte prsi.vrbovec@corellia.com.hr ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec (sa naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI Vrbovec) zaključno do petka 18.2.2022. u 15 sati.

Obavijest o pokretanju javne rasprave za PRŠI Vrbovec

Nacrt PRŠI – projektno područje Vrbovec

Obrazac za javnu raspravu PRŠI Vrbovec

Upitnik za operatore PRŠI Vrbovec

Nakon završetka javne rasprave svi komentari bit će javno dostupni na mrežnim stranicama Grada Vrbovca.  Grad Vrbovec ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta Grada Vrbovca i za njih je odgovoran autor.

Potpore za gospodarstvo i poljoprivredu za 2022. godinu

POTPORE U GOSPODARSTVU

Program potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2022.-2024.
Javni poziv
Skupna izjava
Izjava o poveznim osobama

 • Oslobođenje komunalnog doprinosa – pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa može ostvariti obveznik plaćanja komunalnog doprinosa: u iznosu od 40% obračunatog komunalnog doprinosa za građevinu trgovačke i uslužne namjene, u iznosu od 50% obračunatog komunalnog doprinosa za građevine namijenjene obavljanju vjerskih, zdravstvenih djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, sportu, predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, u iznosu od 100% za građevine: u kojima se obavlja djelatnost iz područja informatičke tehnologije, u kojima se obavlja proizvodna i/ili prerađivačka djelatnost, u kojim se obavlja poljoprivredna djelatnosti, a čija ukupna građevinska (bruto) površina prelazi 300 m2 , u kojem se obavlja ugostiteljska i/ili turistička djelatnost (za hotel, motel, hostel, bazen, sportsko – rekreacijski centar, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i slično) te u iznosu od 50% obračunatog komunalnog doprinosa koji gradi građevinu stambene namjene.
 • Oslobođenje komunalne naknade – obveznici plaćanja odnosno pravne i fizičke osobe oslobađaju se od plaćanja komunalne nakade i to u prvoj godini rada 100% iznosa komunalne naknade, u drugoj godini rada 50% iznosa komunalne naknade, u trećoj godini rada 30% iznosa komunalne naknade; za građevinu za koju je akt za gradnju i/ili uporabna dozvola izdani nakon 01. 01. 2018. godine za poslovni prostor: u kojem se obavlja djelatnost iz područja informatičke tehnologije, u kojem se obavlja proizvodna i/ili prerađivačka djelatnost, u kojem se obavlja ugostiteljska i/ili turistička djelatnost (za hotel, motel, hostel, bazen, sportsko – rekreacijski centar, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i slično), za zapuštene i neiskorištene poslovne građevine (brownfield) korisne površine veće od 500,00 m2 , u kojima investitori, vlasnici odnosno korisnici revitaliziraju postojeći poslovni potencijal obnavljanjem privrednih aktivnosti; za građevinu trgovačke i uslužne namjene za koju je akt za gradnju i/ili uporabna dozvola izdani nakon 01. 01. 2018. godine komunalna naknada se u prvoj godini rada oslobađa u iznosu od 50% iznosa zaduženja komunalne naknade.
 • Potpora za nabavu opreme – nabava strojeva i opreme za proizvodnju, obradu i doradu, tehnološki napredniji strojevi i oprema koji korisniku podižu kvalitetu proizvoda ili usluge
 • Sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (start-up) – sufinanciranja inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
 • Sufinanciranje kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama – svrha koja se namjerava postići ovom potporom je sufinanciranjem kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama grada Vrbovca omogućiti brži rast i razvoj poduzetničkih zona u gradu Vrbovcu te ojačanjem poduzetništva omogućiti otvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta; investitoru koji će prilikom izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i osnivanja nove poslovne jedinice (greenfield investicije) izgraditi objekte u roku od sedam (7) godina od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, iznos kupoprodajne cijene zemljišta, umanjit će se za 50%, dok će se investitoru koji kupi zemljište u površini većoj od 20.000 m2 iznos kupoprodajne cijene zemljišta, umanjiti za 60%.
 • Sufinanciranje poduzetničke infrastrukture – poduzetničkom infrastrukturom smatramo: priključak na elektroenergetsku mrežu, dokup priključne snage električne energije, trošak izgradnje trafo stanice, priključak na plinski distribucijski sustav, priključak na vodoopskrbnu mrežu, priključak na sustav javne odvodnje (kanalizacija), priključak na telefon i internet
 • Sufinanciranje novog zapošljavanja i samozapošljavanja – osigurava se mjesečni iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje iz bruto plaće radnika (I. i II. mirovinski stup) – 20%, u iznosu od maksimalno 1.500,00 kuna po jednom novozaposlenom ili samozaposlenom radniku, uz ograničenje da jedan poduzetnik može tijekom godine iskoristiti maksimalno poticajnu mjeru – za tri novozaposlena radnika
 • Potpora za nastup subjekata na manifestacijama osnovni cilj navedene mjere je jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika grada Vrbovca na tržištu i boljeg informiranja u poduzetništvu
 • Sufinanciranje troškova projektnih prijedloga za sufinanciranje iz Fondova Europske unije – naknade za konzultante (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca) i izrada poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostale dokumentacije potrebne za kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije
 • Pravilnik
 • Zahtjev

POTPORE U POLJOPRIVREDI

Program potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca 2021.-2024.
Javni poziv
Skupna izjava
Izjava o poveznim osobama

 • Sufinanciranje kupnje loznih i voćnih sadnica – svrha koja se namjerava postići potporom je razvoj biljne proizvodnje i povećanja konkurentnosti vinogradarske i voćarske proizvodnje
 • Pravilnik
 • Zahtjev
 • Potpora za održavanje pčelinjeg fonda – svrha koja se namjerava postići ovo potporom je očuvanje i proširivanje pčelinjeg fonda te stvaranje preduvjeta za daljnju proizvodnju pčelinjih proizvoda
 • Potpora za krave prvotelke – svrha koja se namjerava postići ovom potporom je osnaživanje i unapređenje govedarstva, prvenstveno krava prvotelki s ciljem povećanja brojnosti grla , a time i stvaranja viška kvalitetnog rasplodnog materijala, koji će pomoći u ponovnom pokretanju proizvodnje mlijeka i prodaji goveda za domaće, a u konačnici i za inozemno tržište
 • Nabava automata za izravnu prodaju mlijeka, sira ili jaja – u cilju ostvarivanja mogućnosti izravne prodaje mlijeka, sira ili jaja s obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, zaustavljanja daljnjeg pada broja krava i kokoši, održavanja krajobraza, ostvarivanja dodatnog izvora prihoda na poljoprivrednim gospodarstvima te zadržavanja ljudi u ruralnim područjima, subvencionirat će se nabavka automata za izravnu prodaju mlijeka, sira ili jaja
 • Subvencija troška analize kvalitete tla – svrha koja se namjerava postići potporom je optimizacija gnojidbe tla i postizanja visokih i stabilnih prinosa u granicama ekonomičnosti uz smanjenje ekološkog opterećenja okoliša
 • Pravilnik
 • Zahtjev
 • Oslobođenje komunalnog doprinosa – pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa može ostvariti obveznik plaćanja komunalnog doprinosa: u iznosu od 75% za građevine: u kojim se obavlja poljoprivredna djelatnost, a čija ukupna građevinska (bruto) površina prelazi 300 m2.

 

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava pružatelja medijskih usluga za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022.

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga te usluga elektroničkih publikacija koji su upisani u sudski ili drugi odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Grada Vrbovca: www.vrbovec.hr, odnosno do 22. siječnja 2022. (21. siječnja 2022. do ponoći).  Prijave (sa svim prilozima navedenim u Javnom pozivu) šalju se preporučeno putem pošte zaključno s danom 21. siječnja 2022. najkasnije do ponoći na adresu:

Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec,

s naznakom ”PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2022. GODINI – NE OTVARAJ”

ili se predaju neposredno u Pisarnicu Grada Vrbovca zaključno s danom 21. siječnja 2022. najkasnije do 15 sati na adresi: Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec.

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022.
Obrazac br. 1-Podaci o podnositelju prijave
Obrazac br. 2-Podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje troškova kastracije i sterilizacije mačaka na području grada Vrbovca u 2022. godini

Grad Vrbovec objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje troškova kastracije i sterilizacije mačaka na području grada Vrbovca u 2022. godini, počevši od 15. siječnja 2022. do iskorištenja predviđenih sredstava, a najkasnije do 31.prosinca 2022.

U nastavku prilozi:

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje troškova kastracije i sterilizacije mačaka na području grada Vrbovca u 2022. godini

pripadajući Zahtjev za financiranje troškova kastracije mačaka u 2022.

te linkovi na brošure Udruge Prijatelji životinja,  sa dodatnim informacijama;

https://www.prijatelji-zivotinja.hr/data/file_14251.pdf

https://www.prijatelji-zivotinja.hr/index.hr.php?id=3956

 

Pravna klinika u siječnju

Nova Pravna klinika održat će se u ponedjeljak, 10. siječnja 2022., od 10 do 13 sati u Gradskoj vijećnici Grada Vrbovca. Studenti završnih godina studija prava će pružati besplatnu pravnu pomoć svim zainteresiranim građanima. Građani sa sobom trebaju ponijeti potrebnu pravnu dokumentaciju i osobnu iskaznicu te važeću COVID potvrdu.

Pravna klinika uključena je u nastavni plan i program Pravnog fakulteta u Zagrebu, daje opće pravne informacije i pruža pravne savjete te može pomoći u sastavljanju raznih podnesaka u upravnom i drugim postupcima.

Stipendije Grada Vrbovca za školsku / akademsku godinu 2021./2022. – Konačna lista i Odluka o dodjeli stipendija

Grad Vrbovec objavljuje Konačnu listu kandidata za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku / akademsku godinu 2021./2022. i Odluke o dodjeli stipendija, kako slijedi:

Zaključak-utvrđuje se Konačna lista

Odluka o dodjeli stipendija Grada Vrbovca

Odluka o dodjeli posebnih stipendija za deficitarna zanimanja

Odluka-odbija se prigovor na Privremenu listu studenstkih stipendija