Vijesti

KORONAVIRUS – e-PROPUSNICE

NOVO: od 6. travanja 2020. godine ne vrijede obične propusnice, već trebaju biti isključivo e-Propusnice – dakle svi poslodavci, liječnici i ostali koji su izdali obične propusnice moraju svojim zaposlenicima, pacijentima i građanima dati nove e-Propusnice (bez obzira na rok trajanja propusnice)

Pročitajte više

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 13. sjednica
Zapisnik 10. sjednica
Zapisnik-izvanredna 11. sjednica
Zapisnik-izvanredna 12. sjednica

1. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu
1II. izmj i dop Proračuna za 2022

2. Donošenje:
a) II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu
b) II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu
c) II. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2022. godinu
d) II. izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu
e) II. izmjena javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu
f) II. izmjena Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2022. godinu
2II. izmjene i dopune Programa

3. Donošenje Proračuna Grada Vrbovca za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
3Proračun Grada Vrbovca za 2023

4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2023. godinu
4Odluka o izvršavanju proračuna za 2023

5. Donošenje Programa:
a) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2023. godinu
b) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2023. godinu
c) utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2023. godinu
d) korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu
e) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2023. godinu
f) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2023. godinu
g) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2023. godinu
h) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2023. godinu
i) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2023. godinu
5Programi uz Proračun za 2023

6. Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u 2023. godini
6Odluka o financiranju pol. stranaka u 2023.g

7. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za:
a) kat.čest.br. 1734, k.o. Vrbovec 1
b) kat.čest.br. 1721/1, k.o. Vrbovec 1
7Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja-prodaja zemlje kod Vodotornja

8. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja
8Odluka o osnivanju prava građenja-Nerezine

9. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje odmarališta u Nerezinama
9Odluka o davanju na upravljanje i korištenje odmarališta

10. Donošenje Odluke:
a) o prijenosu komunalne vodne građevine – vodotornja
b) o stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prijenosu
komunalnih vodnih građevina
10Vodne građevine-prijenos Vodotornja

11. Donošenje Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2022. – 2024. godine
11Program potpora za nove investicije 2022.-2024

12. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca
12Odluka o osn i imen Povjerenstva za zakup i prodaju polj.zem

13. Donošenje Odluke o donošenju Plana rasvjete grada Vrbovca
13Plan rasvjete grada Vrbovca

14. Donošenje Zaključka kojim se prima na znanje Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj do lipanj 2022.
14Izvješće o radu gradonačelnika za siječanj-lipanj 2022

15. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
15Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

16. Donošenje Odluke o sklapanju Aneksa Sporazuma
16Aneks Sporazuma MO Luka i Grad Vrbovec

17. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi
17Odluka o socijalnoj skrbi

18. Donošenje Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vrbovca
18Pravilnik o financiranju jp grada Vrbovca

19. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave
19III. Izmjene i dopune Odluke o suf. vrtića u dr. JLS

20. Donošenje Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Vrbovca
20Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća

21. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje grada Vrbovca za 2023. godinu
21Plan djelovanja u pod. prir. nepogoda za 2023

22. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2023. godinu
22God.Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2023

23. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2022. godinu
23Analiza stanja sustava cz 2022

24. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Vrbovca
24Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav cz

25. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju zone malog gospodarstva „Poduzetnik Vrbovec“
25Odluka o II. izmj i dop Odluke o osnivanju

26. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o proširenju zone malog gospodarstva „Poduzetnik Vrbovec“
26Odluka o III. izmj i dop Odluke o proširenju

27. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Vrbovcu u 2022. godini
27Izmjene i dopune Odluke o financ.dec.funkcija OŠ u 2022

28. Prijedlozi i mišljenja

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o proširenju zone malog gospodarstva „Poduzetnik Vrbovec“

Početak savjetovanja:  21. 11. 2022.             Završetak savjetovanja: 29. 11. 2022.

Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti do 29. 11. 2022. na adresu elektroničke pošte: iva.suknaic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec. Kontakt osoba: službenik za informiranje – Iva Suknaić, e-mail: iva.suknaic@vrbovec.hr, telefon 01/2799-904. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt prijedloga Odluke
3Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta
4Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću
5Izvješće o savjetovanju

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju zone malog gospodarstva „Poduzetnik Vrbovec“

Početak savjetovanja:  21. 11. 2022.        Završetak savjetovanja: 29. 11. 2022.

Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti do 29. 11. 2022. na adresu elektroničke pošte: iva.suknaic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec. Kontakt osoba: službenik za informiranje – Iva Suknaić, e-mail: iva.suknaic@vrbovec.hr, telefon 01/2799-904. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt prijedloga Odluke
3Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta
4Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću
5Izvješće o savjetovanju

 

ISPLATA BOŽIĆNICA u 2022. godini umirovljenicima s prebivalištem na području grada Vrbovca i osobama starijima od 65 godina koji nemaju ni domaća ni strana mirovinska primanja, a imaju prebivalište na području grada Vrbovca

Obavještavamo umirovljenike koji imaju prijavljeno prebivalište na području grada Vrbovca kako imaju pravo na isplatu božićnice i to:

iznos od 300,00 kuna isplatiti će se umirovljenicima čija su mirovinska primanja do 2.000,00 kuna
iznos od 150,00 kuna isplatiti će se umirovljenicima čija su mirovinska primanja od 2.000,01 kuna do 4.000,00 kuna

Pročitajte više

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vrbovca

Početak savjetovanja:  17. 11. 2022. g.    Završetak savjetovanja: 28. 11. 2022. g.

Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti do 28. 11. 2022. godine na adresu elektroničke pošte: iva.suknaic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec. Kontakt osoba: službenik za informiranje – Iva Suknaić, e-mail: iva.suknaic@vrbovec.hr, telefon 01/2799-904. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt prijedloga Pravilnika
3Obrazloženje razloga i ciljeva donošenja akta
4Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću
5Izvješće o savjetovanju

Pravna klinika u studenom

Nova Pravna klinika održat će se u ponedjeljak, 21. 11. 2022., od 10.00 do 13.00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Vrbovca. Studenti završnih godina studija prava će pružati besplatnu pravnu pomoć svim zainteresiranim građanima. Građani sa sobom trebaju ponijeti potrebnu pravnu dokumentaciju i osobnu iskaznicu.

Pravna klinika uključena je u nastavni plan i program Pravnog fakulteta u Zagrebu, daje opće pravne informacije i pruža pravne savjete te može pomoći u sastavljanju raznih podnesaka u upravnom i drugim postupcima.

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave

Početak savjetovanja:  14. 11. 2022. g.           Završetak savjetovanja: 29. 11. 2022. g.

 Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti do 29. 11. 2022. godine na adresu elektroničke pošte: iva.suknaic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.  Kontakt osoba: službenik za informiranje – Iva Suknaić, e-mail: iva.suknaic@vrbovec.hr, telefon 01/2799-904. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt prijedloga Odluke
3Obrazloženje razloga i ciljeva donošenja akta
4Važeća Odluka o suf. vrtića u dr. JLS+I. i II. izmj. i dop.
5Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću
6Izvješće o savjetovanju

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o autotaksi prijevozu na području grada Vrbovca

Početak savjetovanja: 14.11.2022. g.        Završetak savjetovanja: 14.12.2022. g.

 Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti do 14.12.2022. godine na adresu elektroničke pošte: iva.suknaic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec. Kontakt osoba: Iva Suknaić, e-mail: iva.suknaic@vrbovec.hr , telefon 01/2799-904. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt prijedloga Odluke
3Obrazloženje razloga i ciljeva donošenja akta
4Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću