Vijesti

KORONAVIRUS – e-PROPUSNICE

NOVO: od 6. travanja 2020. godine ne vrijede obične propusnice, već trebaju biti isključivo e-Propusnice – dakle svi poslodavci, liječnici i ostali koji su izdali obične propusnice moraju svojim zaposlenicima, pacijentima i građanima dati nove e-Propusnice (bez obzira na rok trajanja propusnice)

Pročitajte više

Obavijest o provedbi katastarske izmjere za dijelove k.o. Vrbovec, k.o. Luka, k.o. Brčevec, k.o. Poljana u cilju izrade novog katastarskog operata i obnove zemljišne knjige

POŠTOVANI VLASNICI I KORISNICI NEKRETNINA NA PODRUČJU GRADA VRBOVCA ZA DIJELOVE K.O. VRBOVEC, K.O. LUKA, K.O. BRČEVEC, K.O. POLJANA

Obavještavamo Vas da je započela provedba katastarske izmjere za dijelove k.o. Vrbovec, k.o. Luka, k.o. Brčevec, k.o. Poljana u cilju izrade novog katastarskog operata i obnove zemljišne knjige.

Ugovor o javnoj nabavi usluga potpisan je između Državne geodetske uprave kao naručitelja i Zajednice ponuditelja (izvođač radova): GEOPROJEKT d.d., Nova cesta 224/2, Opatija i  GEODATA PROJEKT d.o.o.,  Vrisnička ulica 6, Zagreb.

Rok izrade katastarske izmjere je 18 mjeseci. Pregledne karte obuhvata izmjera biti će izložene u prostorijama DRUŠTVENOG DOMA, VRBOVEČKI PAVLOVEC 75, VRBOVEC koje će koristiti izvođači radova.

Ove opsežne radove moguće je uspješno obaviti samo uz Vaše osobno sudjelovanje i suradnju s institucijama i osobama koje će izvoditi opisane radove, stoga

pozivamo sve nositelje prava na katastarskim česticama da prisustvuju:

  • javnoj tribini koja će se održati 19.7.2022. godine u 18h u zgradi DRUŠTVENOG DOMA, VRBOVEČKI PAVLOVEC 75, VRBOVEC

na kojoj će dobiti sve potrebne informacije o postupku provedbe katastarske izmjere.

Nositelji prava zakonski su obvezni po pozivu izvođača radova obilježiti, očistiti teren, te usuglasiti međe zajedno sa svojim susjedima prema stvarnom stanju na terenu, te pripremiti osobne podatke o nositeljima prava, tj. podatke o vlasnicima (ime prezime, adresa, OIB) i kopiju dokumentacije vezano za katastarske čestice i zgrade

Sa ciljem što bolje komunikacije i suradnje sa strankama izvođači radova otvoriti će terenski ured u zgradi DRUŠTVENOG DOMA, VRBOVEČKI PAVLOVEC 75, VRBOVEC.

               

 

Grad Vrbovec osigurao je bespovratna sredstva putem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva pogođenog potresom

Grad Vrbovec osigurao je bespovratna sredstva putem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva pogođenog potresom od 28. prosinca 2020. godine. Sredstva iz navedenog Poziva osigurala su se iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Svrha poziva je nadoknada javnih rashoda za financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Razdoblje provedbe je od 11.siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2022.godine. Intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. 17.136,25 kn. Navedeni troškovi su se odnosili na nabavku aku-alata za sanaciju zgrada oštećenih potresom.

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv 9. sjednica

Zapisnik 8. sjednica

1. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu
1 I. izmjene i dopune Proračuna za 2022

2. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa:
a) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu
b) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2022. godinu
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2022. godinu
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2022. godinu
f) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2022. godinu
g) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2022. godinu
2 I. izmjene i dopune Programa za 2022

3. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina
3Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina

4. Donošenje Odluke o grobljima
4Odluka o grobljima

5. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete:
a) isporuke uslužne komunalne djelatnosti obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Vrbovca
b) isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo
c) isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika na grobljima na području grada Vrbovca
5Suglasnosti na Opće uvjete isporuke kom. djelatnosti i usluga

6. Donošenje Zaključka o objavi 2. Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata
za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vrbovca
6Zaključak o objavi 2. Javnog poziva za Savjet mladih

7. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju:
a) Etičkog odbora Gradskog vijeća Grada Vrbovca
b) Vijeća časti Gradskog vijeća Grada Vrbovca
7Osnivanje i imenovanje Etičkog odbora i Vijeća časti

8. Donošenje Odluke o darovanju nekretnine
8Odluka o darovanju nekretnine-poduzetnički centar

9. Donošenje Odluke o prihvatu dara
9Odluka o prihvatu dara-DVD Poljana

10. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine
10Odluka o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine

11. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama
11Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama

12. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Vrbovca
12Izvješće Povjerenstva o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vrbovca

13. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Vrbovca
13Procjena rizika od velikih nesreća

14. Donošenje Provedbenog plana za unapređenje zaštite od požara za područje grada Vrbovca za 2022. godinu
14Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2022

15. Donošenje Zaključka o potpisivanju Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju
15Suglasnost na SECAP

16. Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
16Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika

17. Prijedlozi i mišljenja

Prethodno savjetovanje za postupak Izvođenje radova povećanja energetske učinkovitosti korištenjem obnovljivih izvora energije u zgradi gradske uprave u Vrbovcu

Prethodno savjetovanje za postupak Izvođenje radova povećanja energetske učinkovitosti korištenjem obnovljivih izvora energije u zgradi gradske uprave u Vrbovcu , traje od dana 10. lipnja 2022. godine do zaključno dana 16. lipnja 2022. godine.

DoN (nacrt)

Troškovnik (nacrt)

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Vrbovca za 2022. godinu

Početak savjetovanja:  9. 6. 2022. g.      Završetak savjetovanja: 24. 6. 2022. g.

 Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti zaključno do 24. 6. 2022. godine na adresu elektroničke pošte: iva.suknaic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec.

Kontakt osoba: službenik za informiranje – Iva Suknaić, e-mail: iva.suknaic@vrbovec.hr, telefon 01/2799-904. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1Poziv javnosti
2Nacrt prijedloga
3Obrazloženje razloga i ciljeva donošenja akta
4Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću
5Izvješće o savjetovanju