Vijesti

KORONAVIRUS – e-PROPUSNICE

NOVO: od 6. travanja 2020. godine ne vrijede obične propusnice, već trebaju biti isključivo e-Propusnice – dakle svi poslodavci, liječnici i ostali koji su izdali obične propusnice moraju svojim zaposlenicima, pacijentima i građanima dati nove e-Propusnice (bez obzira na rok trajanja propusnice)

Pročitajte više

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje troškova sterilizacije kuja i mikročipiranja pasa na području grada Vrbovca u 2024. godini

Grad Vrbovec objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje troškova sterilizacije kuja i mikročipiranja pasa na području grada Vrbovca u 2024. godini, počevši od 26.veljače 2024. do iskorištenja sredstava.

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv – 21. sjednica

ZAPISNIK – 20. sjednica

1. Donošenje Zaključka o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2023. godini
T1 Zaključak o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2023

2. Donošenje Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Vrbovca
T2 Odluka o dugoročnom zaduživanju Grada Vrbovca

3. Donošenje Zaključka o objavi Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Vrbovca
T3 Zaključak o objavi Javnog poziva SAVJET MLADIH 2024

4. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Vrbovcu u 2024. godini
T4 DEC 2024

5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Vrbovec na prijedlog Plana upisa u Dječji vrtić Vrbovec za pedagošku 2024./2025. godinu
T5 Odluka o davanju suglasnosti Plan upisa DV Vrbovec 2024 2025

6. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2024. godinu
T6 Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2024

7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje odbačenog otpada u 2023. godini
T7 Zaključak lokacije i količine odbačenog otpada u 2023

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu tvrtke KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. – OJ sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada u toku 2023. godine
T8 Zaključak Izvješće o radu KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. 2023

 

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2024. godinu

Početak savjetovanja: 12. veljače 2024.      Završetak savjetovanja: 12. ožujka 2024.

Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti do 13. ožujka 2024. godine na adresu elektroničke pošte: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec. Kontakt osoba: Andreja Tanasković, e-mail: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr , telefon 01/2799-904.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1 Poziv javnosti
2 Nacrt prijedloga
3 Obrazloženje
4 Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću 

 

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2024. godinu

Početak savjetovanja: 12. veljače 2024.      Završetak savjetovanja: 12. ožujka 2024.

Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti do 13. ožujka 2024. godine na adresu elektroničke pošte: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec. Kontakt osoba: Andreja Tanasković, e-mail: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr , telefon 01/2799-904.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1 Poziv javnosti
2 Nacrt prijedloga
3 Obrazloženje
4 Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću 

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga I. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2024. g

Početak savjetovanja: 12. veljače 2024.        Završetak savjetovanja: 12. ožujka 2024.

Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti do 13. ožujka 2024. godine na adresu elektroničke pošte: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec. Kontakt osoba: Andreja Tanasković, e-mail: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr , telefon 01/2799-904.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1 Poziv javnosti
2 Nacrt prijedloga
3 Obrazloženje
4 Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću 

 

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga I. izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2024. godinu

Početak savjetovanja: 12. veljače 2024.    Završetak savjetovanja: 12. ožujka 2024.

Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s prilogom potrebno je dostaviti do 13. ožujka 2024. godine na adresu elektroničke pošte: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr  ili vrbovec@vrbovec.hr  ili poštom na adresu Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec. Kontakt osoba: Andreja Tanasković, e-mail: andreja.tanaskovic@vrbovec.hr , telefon 01/2799-904.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.vrbovec.hr , na poveznici https://vrbovec.hr/kategorija/savjetovanje-s-javnoscu/  . Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

1 Poziv javnosti
2 Nacrt prijedloga
3 Obrazloženje
4 Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću