Vijesti

Savjetovanje po I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vrbovca za 2020. godinu

Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2020.G. – OPĆI DIO
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2020.G. – POSEBNI DIO
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA 2020.G.
Proračun-GV-za-2020.-g.-i-projekcije-za-2021.-i-2022.-g.-OPĆI-DIO
Proračun-GV-za-2020.-g.-i-projekcije-za-2021.-i-2022.-g.-POSEBNI-DIO

Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradu Vrbovcu

Temeljem podnesenog i odobrenog projektnog prijedloga, Grad Vrbovec je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. „Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradu Vrbovcu“, koji je na snazi od 12. studenog 2018. godine.

Sklopljenim Ugovorom se ukupna vrijednost Projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u gradu Vrbovcu određuje na maksimalno 962.353,50 kn.

Ugovorom se dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 817.999,62 kuna, što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta, te navedeni iznos predstavlja 84,9999112% ukupno prihvatljivih troškova Projekta. Ostatak sredstava osigurava Grad Vrbovec iz svog proračuna.

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Cilj provedbe projekta “Izgradnja reciklažnog dvorišta” je unaprijediti sustav upravljanja otpadom u Gradu Vrbovcu i povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta i podizanjem svijesti mještana o potrebi odvojenog prikupljanja otpada izravno će se smanjiti količine odloženog komunalnog otpada i negativan utjecaj na okoliš s jedne strane te stvoriti preduvjeti za odgovarajuću reciklažu, uporabu i ponovno korištenje otpada s druge strane.

Reciklažno dvorište izgrađeno je u sklopu odlagališta otpada “BELJAVINE”.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Grada Vrbovca.

Prethodno savjetovanje za izgradnju nogostupa s biciklističkom stazom i autobusnim stajalištima u Savskoj cesti i Naselju Stjepana Radića

Prethodno savjetovanje za izgradnju nogostupa objavljeno je 14.07.2020., a završava 20.07.2020. godine

DoN

Troškovnik

1. Glavni projekt
1.1.PREGLEDNA_SITUACIJA_NA_ORTOFOTO_KARTI
1.2.1.GRADJEVINSKA_SITUACIJA-1.FAZA
1.2.2._GRADJEVINSKA_SITUACIJA-2._i_3._faza
1.3.1.SITUACIJA-OBORINSKA_ODVODNJA-1.faza
1.3.2.SITUACIJA-OBORINSKA_ODVODNJA-2._i_3._faza
1.4.1.SITUACIJA-INSTALACIJE-1.faza
1.4.2._SITUACIJA-INSTALACIJE-2.i_3._faza
1.5.1.SITUACIJA-PRIKAZ_NA_GEODETSKOJ_PODLOZI-1.faza
1.5.2.SITUACIJA-PRIKAZ_NA_GEODETSKOJ_PODLOZI-2.i_3_.faza
1.6.1.SITUACIJA_NA_PARC.ELABORATU-1.faza
1.6.2._SITUACIJA_NA_PARC.ELABORATU-2._i_3.faza
1.7.1.SITUACIJA-PSIO-1.faza
1.7.2._SITUACIJA-PSIO-2.i_3._faza
2.1.UZDUZNI-1.faza
2.2.UZDUZNI-2._i_3._faza
3.1.NPP_1-1
3.2.NPP_2-2
3.3.NPP_3-3
4.1.POPRECNI_PRESJECI_1.faza
4.2.POPRECNI_PRESJECI_1.faza
4.3.POPRECNI_PRESJECI_1.faza
4.4.POPRECNI_PRESJECI_1.faza
4.5.POPRECNI_PRESJECI_1.faza
5.1.POPRECNI_PRESJECI_2.faza
5.2.POPRECNI_PRESJECI_2.faza
6.1.POPRECNI_PRESJECI_3.faza
6.2.POPRECNI_PRESJECI_3.faza
6.3.POPRECNI_PRESJECI_3.faza
7.1.DETALJ-ASFALTNA_RAMPA
7.2.DETALJ_KOLNI_ULAZ_S_PROPUSTOM
7.3.DETALJ-KOSA_BETONSKA_GLAVA
7.4.DETALJ_rubnjak_s_rupom_za_odvodnju_i_bet.kanalom
7.5.DETALJ-LR
7.6.DETALJ-REVIZIJSKO__OKNO

Izvješće

 

Objava javnog natječaja – prodaja zemljišta u poduzetničkoj zoni

Predmet natječaja je prodaja zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“, koja je locirana cca 2 km od centra Vrbovca, odnosno 2,5 km od izlaza Vrbovec-zapad na državnu cestu (brza cesta) D10 (Sv. Helena – Vrbovec – Križevci – Koprivnica – GP Gola – granica Republike Mađarske), te 1 km od željezničke postaje Vrbovec, sa južne strane omeđena je županijskom cestom 3302.

Prodaju se komunalno opremljena zemljišta radi izgradnje gospodarskih objekata i obavljanja poduzetničkih djelatnosti (po principu „viđeno-kupljeno“).

Djelatnosti koje se mogu obavljati u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“ su sljedeće: I2-proizvodna namjena pretežito zanatska i K-poslovna namjena (K1-pretežito uslužna, K2-pretežito trgovačka)
Kao početna cijena zemljišta utvrđuje se vrijednost utvrđena Elaboratom procijene vrijednosti nekretnina, izrađena od ovlaštenog procjenitelja i iznosi 77,01 kn po m2. Poduzetnici koji kupuju zemljište mogu ostvariti pravo na potporu na način da će se poduzetniku iznos kupoprodajne cijene zemljišta umanjiti za 50%, odnosno za 60%, ako kupi zemljište u površini većoj od 20.000 m2, za što će Grad Vrbovec raspisati poseban javni poziv. Pravo na potporu ostvarit će onaj poduzetnik koji će prilikom izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i osnivanja nove poslovne jedinice (greenfield investicije) izgraditi objekte na kupljenom zemljištu u roku od 7 (sedam) godina od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Natječaj se provodi u krugovima i ostaje otvoren do prodaje svih nekretnina koje su predmet ovog javnog Natječaja ili do njegovog poništenja.

Ponuditelji mogu svoje ponude podnijeti za svaki krug natjecanja kako slijedi:
1. krug: od 03.07.2020. do 30.07.2020.
2. krug: od 01.09.2020. do 30.09.2020.
3. krug: od 02.11.2020. do 30.11.2020.
4. krug: od 04.01.2021. do 29.01.2021.
5. krug: od 01.03.2021. do 30.03.2021.

 

Javni natječaj
OBRAZAC PZ-1-Ponuda
OBRAZAC PZ-2-Poslovni plan
OBRAZAC PZ-3-Izjava o zasnivanju založnog prava
OBRAZAC PZ-4-Izjava o nekažnjavanju

 

Potpora sufinanciranja kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama – svrha koja se namjerava postići ovom potporom je sufinanciranjem kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama grada Vrbovca omogućiti brži rast i razvoj poduzetničkih zona u gradu Vrbovcu te ojačanjem poduzetništva omogućiti otvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta; investitoru koji će prilikom izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i osnivanja nove poslovne jedinice (greenfield investicije) izgraditi objekte u roku od sedam (7) godina od dana
sklapanja kupoprodajnog ugovora, iznos kupoprodajne cijene zemljišta, umanjit će se za 50%, odnosno za 60%, ako kupi zemljište u površini većoj od 20.000 m2

Obavijest o edukaciji biračkih odbora, tehničkim uputama i epidemiološkoj zaštiti

Iz razloga nemogućnosti održavanja klasične edukacije biračkih odbora, zbog epidemiološke situacije, za provedbu Izbora za zastupnike u Hrvatski sabor organizirane su edukacije putem webinara koji su objavljeni na stranicama Državnog izbornog povjerenstva.

Link https://www.izbori.hr/site/aktualnosti/online-edukacije-birackih-odbora-webinari/2585

Državno izborno povjerenstvo je, u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, objavilo i upute za glasanje na dan izbora i osiguranje epidemiološke zaštite.

Link https://www.izbori.hr/site/ostalo/aktualnosti/glasovanje-na-dan-izbora-i-osiguranje-epidemioloske-zastite-svih-sudionika-na-birackim-mjestima/2584

 

Dezinsekcija komaraca na području grada Vrbovca

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršit će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca na području grada Vrbovca u subotu 27. lipnja u večernjim satima. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u konačnici rezultira smanjenjem populacije komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta.

Pročitajte više