Gradsko vijeće

Izvanredna 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za Izvanrednu, 23. sj. Vijeća

1. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Vrbovca
T1 – Stavljanje izvan snage Odluke o izradi IV. izmj. i dop. UPU-a GV
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna UPU grada Vrbovca

2. Donošenje II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
T2 – Don. II. izmj. i dop. Prog. JP u predšk. o. i škol. za 2019. g
Izvješće o savjetovanju s javnošću
II. izmjene i dopune Programa JP u predšk. o. i školstvu GV za 2019. g

3. Donošenje Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za pedagošku godinu 2019/2020.
T3 – Sufinanciranje troškova prog. u ustanovama predšk.o. i obr. u drugim JLS
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o kriterijima za ostv. pr. na suf. troškova prog. u ustanovama predš. o. ..

 

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za 22. sjednicu Vijeća

Zapisnik – 18. sj. Vijeća
Zapisnik – Tematska sj. Vijeća
Zapisnik – Izvanredna, 19. sj. Vijeća
Zapisnik – 20. sj. Vijeća
Zapisnik – Izvanredna, 21. sj. Vijeća

1. Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području grada Vrbovca za 2017/2018. godinu
T1 – Izvješće MUP-a
Zaključak o primanju na znanje Izvješća MUP-a

2. Izvješće o radu i poslovanju za 2018. godinu:
a) Radio Vrbovca d.o.o.
b) Gradskih objekata Vrbovec d.o.o.
Predlagatelj: Gradonačelnik
T2 – Izvješće o radu i posl. za 2018.g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Radio Vrbovca
Zaključak o primanju na znanje Izvješća GOV-a

3. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu
T3 – Don. Odluke o don. Plana djelovanja u pod. prirodnih nepogoda
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o donošenju Plana djelovanja u pod. prirodnih nepogoda za 2019.g
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu

4. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Vrbovca
T4 – Don. Odluke o komunalnim djelatnostima
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o komunalnim djelatnostima na području grada Vrbovca

5. Donošenje Odluke o komunalnom redu
T5 – Don. Odluke o komunalnom redu
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o komunalnom redu

6. Donošenje II. izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2019. – 2020. godine
T6 – Don. II. izmj. i dop. Programa potpora poljoprivredi
Izvješće o savjetovanju s javnošću
II. izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi

7. Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna:
a) Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2019. godinu
b) Financijskog plana Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2019. godinu
T7 – Don. Izmj. i dop. Programa rada i Fin. pl. Savjeta mladih
Odluka o usvajanju Izmj. i dop. Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2019. godinu
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Savjeta mladih za 2019. g

8. Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma s Općinom Preseka o financiranju troškova Područne škole Preseka – skinuto s Dnevnog reda
T8 – Don. Odluke o skl. Sporazuma s Opć. Preseka

9. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
T9 – Don. Rj. o imenov. Povj. za procjenu šteta
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Dopunska točka – Donošenje Odluke o davanju suglasnosti  trgovačkom društvu VIOZŽ za dugoročno zaduživanje kod EBOR
Dopunska točka – Don. Odluke o davanju suglasnosti VIOZŽ
Odluka o davanju suglasnosti na zaduživanje

Izvanredna 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za Izvanrednu, 21. sj. Vijeća

1. Donošenje Odluke o davanju:
a) suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vrbovec
b) odobrenja Dječjem vrtiću Vrbovec za otvaranje dvije nove skupine djece predškolskog odgoja
T1 – Don. Odluke – Dječji vrtić Vrbovec
Odluka o dav. sugl. na izmj. i dop. Pravilnika o unut. ust. i načinu rada DVV
Odluka o odobrenju Dječjem vrtiću Vrbovec za otvaranje novih skupina

2. Donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca
T2 – Don. Odluke o izradi IV. izmj. i dop. UPU-a GV
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna UPU-a Grada Vrbovca

3. Donošenje Odluke o davanju na korištenje dijela zgrade Trg Petra Zrinskog 23
T3 – Don. Odluke o dav. na korišt. dijela zgrade TPZ 23
Odluke o davanju na korištenje dijela zgrade TPZ 23

4. Donošenje Zaključka o sklapanju Dodatka Sporazumu o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa
T4 – Don. Zaklj. o sklap. Dodatka Sporazumu – PRŠI
Zaključak o sklapanju Dodatka Sporazumu – PRŠI

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za 20. sjednicu Vijeća

1. Izvješće o radu i poslovanju za 2018. godinu:
a) Dječjeg vrtića Vrbovec
b) Razvojne agencije Grada Vrbovca
c) Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec
d) Narodne knjižnice Vrbovec
e) I. osnovne škole Vrbovec
f) II. osnovne škole Vrbovec
T1 – Izvješća o radu i poslovanju ustanova za 2018. g A-C
T1 – Izvješća o radu i poslovanju ustanova za 2018. g D-F
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Dječjeg vrtića Vrbovec za 2018. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Razvoje agencije Grada Vrb. za 2018. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Pučkog otvorenog učilišta Vrb. za 2018. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Narodne knjižnice Vrb. za 2018. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća I. OŠ Vrbovec za 2018. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća II. OŠ Vrbovec za 2018. g

2. Izvješće o radu i poslovanju za 2018. godinu:
a) Turističke zajednice Grada Vrbovca
b) Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca
c) Gradske zajednice športskih udruga Vrbovca
d) Crvenog križa Vrbovec
T2 – Izvješća o radu i poslovanju zajednica za 2018. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Turističke zajednice GV za 2018. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Vatrogasne zajednice GV za 2018. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Gradske zajednice športskih udruga Vrb. za 2018. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća GD Crvenog križa Vrb. za 2018. g

3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu
T3 – Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. g
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GV za razdoblje 01.01.-31.12.2018. g.

4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa:
a) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2018. godinu
b) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2018. godinu
c) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2018. godinu
d) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca za 2018. godinu
e) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca u 2018. godini
T4 – Izvješća o izvršenju Programa – društ. djel. – za 2018. g
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa JP u kulturi GV za 2018. g.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa JP u predšk. o. i škol. GV za 2018. g
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa JP u soc. skrbi i zdrav. GV za 2018 g
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa JP u vatrog. i CZ GV za 2018. g
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa JP u sportu GV u 2018. g

5. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2019. godinu
T5 – I. izmjene i dopune Proračuna za 2019. g
Izvješće o savjetovanju s javnošću
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2019. g. – OPĆI DIO 1
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2019. g. – OPĆI DIO 2
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2019. g. – POSEBNI DIO
Plan razvojnih programa GV za razdoblje 2019. – 2021. g

6. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa:
a) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2019. godinu
b) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2019. godinu
c) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2019. godinu
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
e) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
f) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2019. godinu
T6 – I. izmjene i dopune Programa – kom. dj. i društ. djel. za 2019. g
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Izvješće o savjetovanju s javnošću
I. izmjene i dopune Programa održavanja kom. inf. GV za 2019. g.
I. izmjene i dopune Programa građenja kom. inf. GV za 2019. g
I. izmjene i dopune Programa JP u kulturi GV za 2019. g
I. izmjene i dopune Programa JP u predšk. o. i školstvu GV za 2019. g
I. izmjene i dopuna Programa JP u socijalnoj skrbi i zdravstvu GV za 2019. godinu
I. izmjene i dopune Programa JP u sportu GV za 2019. g

7. Donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
T7 – Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća
Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca

8. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Vrbovca
T8 – Donošenje Procjene rizika od velikih nesreća
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje GV

9. Donošenje Zaključka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Vrbovca
T9 – Dodjela nagrada i priznanja
Zaključak o dodjeli Godišnjih nagrada Grada Vrbovca za 2018. g

10. Donošenje Pravilnika o kupoprodaji zemljišta i sufinanciranju kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama
T10 – Donošenje Pravilnika o kupoprodaji zemljišta i sufinanciranju
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Pravilnik o kupoprodaji zemljišta i sufinanciranju kupoprodajne cijene zemljišta u poduzet. zonama

11. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o proširenju zone malog gospodarstva „Poduzetnik Vrbovec“
T11 – Donošenje Odluke o dopuni Odluke o proširenju zone malog gosp
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o dopuni Odluke o proširenju zone malog gospodarstva PODUZETNIK VRBOVEC

12. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje Gradskog stadiona
T12 – Donošenje Odluke o davanju na upravljanje Grad. stradiona
Odluka o davanju na upravljanje gradskog stadiona

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za 18. sjednicu Vijeća
Zapisnik sa 17. sj. Vijeća

1. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrbovca za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine
T1 – Izvješće o radu Gradonačelnika
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika

2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipa operacije 2.1.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu LRS LAG-a „PRIGORJE“ za projekt opremanja dječjeg igrališta u Vrbovcu
T2 – Mjera 2.1.1. – opremanje dječjeg igrališta
Odluka o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja – dječje igralište – opremanje mjera 2.1.1. – LAG
Prilog III. – Opis projekta

3. Izvješće o radu više stručne suradnice za komunalno redarstvo za 2018. godinu
T3 – Izvješće o radu više str. suradnice za komunalno redarstvo
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu str. suradnice za kom. red. za 2018. g.

4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje odbačenog otpada u 2018. g.
T4 – Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odb. otpada trošk. uklanj i provedbi mjera za 2018

5. Donošenje Odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Vrbovca
T5 – Poništenje javnog natječaja za prodaju nekretnine
Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu grada Vrbovca

6. Donošenje Zaključka o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2018. godini
T6 – Visina prihoda bez primitaka ostvarenih u 2018. g
Zaključak o visini prihoda bez primitaka ostvarenih u 2018. godini

7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Komunalca Vrbovec d.o.o. – OJ sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada u toku 2018. godine
T7 – Izvješće – OJ sakupljanje i deponiranje kom. otpada
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Komunalca Vrbovec – OJ sak. i dep. kom. otpada u toku 2018. g.

8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa:
a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Vrbovca za 2018. godinu
b) održavanja komunalne infrastrukture na području grada Vrbovca za 2018. godinu
T8 – Don. Zaklj. o prih. Izvješća o izvršenju Programa – kom. djel
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Prog. gradnje objekata i uređaja kom. inf. za 2018. g.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Prog. održavanja kom. inf. GV za 2018. g.

9. Donošenje Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Vrbovca za razdoblje od 2019. do 2023.
T9 – Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vl. GV za raz. 2019. do 2023

10. Donošenje Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Vrbovca
T10 – Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Vrbovca
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Vrbovca

11. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca
T11 – Komunalni doprinos
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o komunalnom doprinosu Grada Vrbovca
Zone u Gradu Vrbovcu
Kartografski prikaz

12. Donošenje Izmjena i dopuna Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. – 2021. godine
T12 – Izmjene i dopune Programa potpora za nove investicije
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Gradonačelnik – PROMJENA PRIJEDLOGA
NOVI Prijedlog Izmjena i dopuna Programa
Izmjene i dopune Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu 2019. – 2021.

13. Donošenje Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2019. – 2020. godine
T13 – Izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Gradonačelnik – PROMJENA PRIJEDLOGA
NOVI Prijedlog Izmjena i dopuna Programa
Izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi na području GV 2019-2020

14. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na:
a) Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem
vrtiću Vrbovec
b) Plan upisa za pedagošku 2019/2020. godinu u Dječjem vrtiću Vrbovec
T14 – Davanje preth. sugl. na Pravilnik o upisu i Plan upisa DVV
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece DVV
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Plan upisa za pedagošku 2019-2020. g. u DVV

15. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Vrbovec
T15 – Imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Vrbovec
Odluka o neprihvaćanju Prijedloga Odluke o imenovanju ravnateljice DVV

16. Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
T16 – Donošenje Odluke o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
Odluka o pristupanju raspravi za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
Nacrt Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovca

17. Izbor članova/članica te zamjenika/zamjenica članova/članica Savjeta mladih Grada Vrbovca
T17 – Izbor Savjeta mladih
Rezultati izbora za članove-članice Savjeta mladih Grada Vrbovca i njihove zamjenike-zamjenice

18. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga za:
a) razrješenje dužnosti mrtvozornika za područje grada Vrbovca
b) imenovanje dužnosti mrtvozornika za područje grada Vrbovca
T18 – Razrješenje te imenovanje mrtvozornika
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga za razrješenje dužnosti mrtvozornika – Sandra Sandić Dinjar
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga za imenovanje dužnosti mrtvozornika Nikoline Ružak

DOPUNSKA TOČKA
Zahtjev za sazivanje tematske sjednice Gradskog vijeća
Zaključak – tematska sjednica

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za 17. sjednicu Vijeća
Verificirani Zapisnik sa 17. sj. Vijeća

Zapisnik s 16. sjednice Vijeća

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o podnesenoj ostavci na vijećnički mandat i početku mandata novog vijećnika te polaganje Svečane prisege
T1 – Izvješće Mand. povj. o podnesenoj ostavci i početak mandata novog vijećnika
Izvješće Mandatnog povjerenstva
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva

2. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici na području grada Vrbovca
T2 – Don. Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici
Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici

3. Donošenje Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. – 2021. godine
T3 – Don. Programa potpora za nove investicije
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Program potpora za nove investicije u gradu Vrbovca za razdoblje 2019. – 2021. godine

4. Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2019. – 2020. godine
T4 – Don. Programa potpora poljoprivredi
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Program potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2019. – 2020. godine

5. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Vrbovca
T5 – Don. Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnine
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Vrbovca

6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut:
a) I. osnovne škole Vrbovec – pročišćeni tekst
b) II. osnovne škole Vrbovec – pročišćeni tekst
c) I. osnovne škole Vrbovec
d) II. osnovne škole Vrbovec
T6 – Don. Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut I. i II. OŠ Vrbovec
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na pročišćeni tekst Statuta I. osnovne škole Vrbovec
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na pročišćeni tekst Statuta II. osnovne škole Vrbovec
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut I. osnovne škole Vrbovec
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut II. osnovne škole Vrbovec

7. Donošenje Zaključka o usvajanju:
a) Analize o stanju sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2018. godinu
b) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Vrbovca za 2019. godinu
T7 – Don. Zaključka o usvajanju Analize te Smjernica civilne zaštite
Zaključak o usvajanju Analize o stanju sustava CZ na pod. GV za 2018. g
Zaključak o usvajanju Smjernica za org. i razvoj sustava CZ na pod. GV za 2019. g

8. Donošenje Zaključka o objavi Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata/kandidatkinja za izbor članova/članica i zamjenika/zamjenica Savjeta mladih Grada Vrbovca
T8 – Don. Zaključka o objavi Jav. poziva za pod. prijedloga kandid. za izbor čl. Savjeta mladih
Zaključak o objavi Javnog poziva za pod. prijedloga kandidata za izbor član. Savjeta mladih GV
Javni poziv

9. Donošenje Odluke o:
a) razrješenju predsjednika Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte
b) izboru predsjednika Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte
T9 – Don. Odluke o razrješnju – izboru predsjednika Odbora za Statut, Posl. i opće akte
Odluka o razrješenju predsjednika Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte
Odluka o izboru predsjednika Odbora za Statut, Poslovnik i opće akte

10. Donošenje Odluke o:
a) razrješenju člana Odbora za financije
b) izboru člana Odbora za financije
T10 – Don. Odluke o razrješenju – izboru člana Odbora za financije
Odluka o razrješenju člana Odbora za financije
Odluka o izboru člana Odbora za financije

11. Donošenje Odluke o:
a) razrješenju predsjednika Odbora za dodjelu nagrada i priznanja
b) razrješenju člana Odbora za dodjelu nagrada i priznanja
c) imenovanju predsjednika Odbora za dodjelu nagrada i priznanja
d) izboru člana Odbora za dodjelu nagrada i priznanja
T11 – Don. Odluke o razrješenju – izboru predsjednika i člana Odbora za dod. nag. i priznanja
Odluka o razrješenju predsjednika Odbora za dodjelu nagrada i priznanja
Odluka o razrješenju člana Odbora za dodjelu nagrada i priznanja
Odluka o imenovanju predsjednika Odbora za dodjelu nagrada i priznanja
Odluka o izboru člana Odbora za dodjelu nagrada i priznanja

12. Donošenje Rješenja o:
a) razrješenju člana Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
b) imenovanju člana Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
T12 – Don. Rješenja o razrješenju – imenovanju člana Odbora za imenov. naselja, ulica i trgova
Rješenje o razrješenju člana Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
Rješenje o imenovanju člana Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za 16. sjednicu Vijeća
Verificirani Zapisnik sa 16. sjednice Vijeća

Zapisnik s 15. sjednice Vijeća

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku mirovanja vijećničkog mandata
T1 – Izvješće Mandatno povjerenstva o prestanku mirovanja vijećničkog mandata
Izvješće Mandatnog povjerenstva
NACRT Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva

2. Donošenje Odluke o:
a) razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
b) izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
T2 – Don. Odluke o razrješenju te Odluke o izboru predsjednika Gradskog vijeća
Odluka o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovca

3. Donošenje III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu
T3 – Don. III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2018. g
Izvješće o savjetovanju s javnošću
III. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu – OPĆI DIO-1
III. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu – OPĆI DIO-2
III. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu – POSEBNI DIO
Plan razvojnih programa Grada Vrbovca za razdoblje 2018. – 2020. godine

4. Donošenje Odluke o III. izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu
T4. – Don. Odluke o III. izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna GV za 2018. g
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o III. izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2018. g

5. Donošenje:
a) II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2018. godinu
b) II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2018. godinu
c) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2018. godinu
d) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2018. godinu
e) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2018. godinu
f) Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada Vrbovca za 2018. godinu
T5 – Don. II. izmjena i dopuna Programa – kom. djel. i društ. djel. za 2018. g -ABC
T5 – Don. II. izmjena i dopuna Programa – kom. djel. i društ. djel. za 2018. g -DEF
Izvješće o savjetovanju s javnošću A
Izvješće o savjetovanju s javnošću B
Izvješće o savjetovanju s javnošću C
Izvješće o savjetovanju s javnošću D
Izvješće o savjetovanju s javnošću E
Izvješće o savjetovanju s javnošću F
II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2018. godinu
II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.
II. izmjene i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu GV za 2018. godinu
II. izmjene i dopune Programa JP u predšk. o. i školstvu GV za 2018. g
II. izmjene i dopune Programa JP u kulturi GV za 2018. g.
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa JP u športu GV za 2018. g

6. Donošenje Proračuna Grada Vrbovca za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu
T6 – Don. Proračuna Grada Vrbovca za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. g
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Proračun Grada Vrbovca za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu – OPĆI DIO
Proračun Grada Vrbovca za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu – POSEBNI DIO
Proračun Grada Vrbovca za 2019. godinu – po funkcijskoj klasifikaciji
Plan razvojnih programa Grada Vrbovca za razdoblje 2019. – 2021. godine

7. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2019. godinu
T7 – Don. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2019. g
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2019. godinu

8. Donošenje Programa:
a) održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2019. godinu
b) građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2019. godinu
c) javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
d) javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Vrbovca za 2019. godinu
e) javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2019. godinu
f) javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2019. godinu
g) javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Vrbovca u 2019. godini
T8 – Don. Programa – kom. djel. i društ. djel. za 2019. g
Izvješće o savjetovanju s javnošću A
Izvješće o savjetovanju s javnošću B
Izvješće o savjetovanju s javnošću C
Izvješće o savjetovanju s javnošću D
Izvješće o savjetovanju s javnošću E
Izvješće o savjetovanju s javnošću F
Izvješće o savjetovanju s javnošću G
Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2019. g.
Program građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovca za 2019. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu GV za 2019. g.
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu GV za 2019. g
Program javnih potreba u kulturi Grada Vrbovca za 2019. g
Program javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2019. g
Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti GV u 2019. g

9. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi Grada Vrbovca
T9 – Don. Odluke o komunalnoj naknadi Grada Vrbovca
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o komunalnoj naknadi Grada Vrbovca
Kartografski prikaz zona

10. Donošenje Odluke o pravima iz socijalne skrbi Grada Vrbovca
T10 – Don. Odluke o pravima iz socijalne skrbi Grada Vrbovca
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o pravima iz socijalne skrbi Grada Vrbovca

11. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača i obrta za čuvanje djece djelatnosti dadilje na području grada Vrbovca
T11 – Don. Odluke o sufin. prog. predšk. odgoja u dj. vrtićima dr. osniv. i obrta za čuv. djece djel. dadilje
Izvješće o savjetovanju s javnošću
Odluka o suf. prog. predšk. o. u DV dr. osn. i obrta djel. dadilja

12. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec
T12 – Don. Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec
Odluka o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Vrbovec

13. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine k.č. br. 3574/1, zk. ul. br. 1967, k.o. 337854, Vrbovec 1
T13 – Don. Odluke o kupnji nekretnine u k.o. Vrbovec 1
Odluka o kupnji nekretnine

14. Donošenje Odluke o prihvaćanju:
a) Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2019. godinu
b) Financijskog plana Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2019. godinu

T14 – Don. Odluke o prihv. Programa rada te Financijskog plana Savjeta mladih za 2019. g
Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2019. godinu
Odluka o usvajanju Financijskog plana Savjeta mladih za 2019. g

DOPUNSKA TOČKA: Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenima ulica i trgova u mjestu Vrbovec i Martinska Ves

Dopunska točka
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenima ulica i trgova u mjestu Vrbovec i Martinska Ves

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

Poziv za 15. sjednicu Vijeća
Verificirani Zapisnik s 15. sjednice Vijeća

Zapisnik s 13. sjednice Vijeća

Zapisnik s Izvanredne, 14. sjednice Vijeća

1. Donošenje Odluke o razrješenju te izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovca
T1 – Razrješenje i izbor predsjednika Gv

Odluka o neprihvaćanju Prijedloga o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća GV

2. Donošenje Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade Grada Vrbovca
T2 – Vrijednost boda za izračun kom. nak

Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade Grada Vrbovca

3. Donošenje Pravilnika o izgledu i sadržaju službene iskaznice, izgledu službene odore i oznaci komunalnih redara
T3 – Izgled i sadržaj sl. iskaznice, odore i oznake kom. redara

Pravilnik o izgledu i sadržaju službene iskaznice, izgledu sl. odore i oznaci kom. red

4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u poduzetničkoj zoni Poduzetnik
T4 – Raspisivanje natječaja za prodaju nekretnine

Odluka o pokretanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Vrbovca

5. Donošenje Odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Vrbovca
T5 – Poništenje jav. natječaja za prodaju nekretnine

Odluka o neprihvaćanju Odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Vrbovca

6. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Vrbovec
T6 – Imenovanje ravnateljice Dj. vrtića Vrb

Odluka o neprihvaćanju Prijedloga Odluke o imenovanju ravnateljice DVV

7. Donošenje Zaključka o stavljanju van snage Zaključka o utvrđivanju Prijedloga za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za područje grada Vrbovca
T7 – Stavljanje van snage Zaklj. – mrtvozornik

Zaključak o stavljanju van snage Zaključka – mrtvozornik

8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna:
a) Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2018. godinu
b) Financijskog plana Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2018. godinu
T8 – Izmjene i dopune Prog. rada i Fin. pl. Savjeta mladih

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Programa rada Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2018. godinu

Izmjene i dopune Programa rada

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Savjeta mladih za 2018. g

Izmjene i dopune Fin. plana

9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2017. godinu
T9 – Izvješće o radu Savjeta mladih za 2017. g

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Vrbovca za 2017. godinu