Gradsko vijeće

Savjet mladih Grada Vrbovca

Članovi Savjeta mladih Grada Vrbovca (saziv 2019. – 2022.):

1. Sesvečan Nirvana (zamjenik članice Octenjak Tomislav) – predsjednica
2. Pisačić Anja (zamjenica članice Kornet Nikolina) – potpredsjednica
3. Bažant Josipa (zamjenica članice Husinec Ana)
4. Lisičak Antonio (zamjenica člana Benko Martina)
5. Magić Stipe (zamjenik člana Smolčec Tomislav)
6. Marinović Domagoj (zamjenik člana Kuten Ivan)
7. Petriš Matija (zamjenica člana Rundek Petra)

 

 

 

 

Radna tijela

1. Mandatno povjerenstvo
– Jasna Benedik – predsjednica
– Helena Drvenkar – članica
– Tomislav Grežina – član

– na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
– izvještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji počinju obavljati vijećničku dužnost,
– obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,
– izvještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika

2. Odbor za izbor i imenovanja
– Tihomir Antolković  – predsjednik
– Dubravka Rogožar – članica
– Mirjana Kunder – članica
– Damir Fašaić – član
– dr.sc. Stjepan Tvorić – član

– predlaže:
– izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
– izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća,
– imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća

3. Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte
– Stjepan Fotović – predsjednik
– Dubravka Rogožar – članica
– Krunoslav Sohora – član

– predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,
– predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Gradskog vijeća,
– razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće,
– daje vjerodostojno tumačenje odluka/zaključaka ili drugih akata donesenih na Gradskom vijeću,
– izrađuje pročišćeni tekst Statuta,
– obavlja i druge poslove određene Statutom

4. Odbor za financije
– Miroslav Ranilović – predsjednik
– Stjepan Fotović – član
– Dejan Jaić – član
– Martina Petrak – članica
– Luka Lacković – član

– predlaže sustav financiranja javnih potreba Grad,
– daje mišljenje na prijedlog Proračuna, polugodišnjeg i završnog obračuna Grada,
– razmatra i predlaže gradske poreze i prireze, odnosno poreznu politiku Grada,
– utvrđuje prijedlog visine primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Gradskom vijeću,
– daje mišljenje na Izvješće Državnog ureda za reviziju, te
– razmatra i druga pitanja iz područja financija

5. Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada
– Krunoslav Sohora – predsjednik
– Stjepan Fotović – član
– Zlatko Kamenarić – član
– dr.sc. Stjepan Tvorić – član
– Damir Fašaić – član

– pokreće postupak za dodjelu nagrada i javnih priznanja raspisivanjem pozivnog natječaja za prikupljanje prijedloga te razmatra prijedloge i predlaže Gradskom vijeću kandidate za dodjelu nagrada i priznanja

6. Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 
– Valentina Petanjek Špehar, mag. ing. sliv. – predsjednica
– Marko Belošević – član
– Damir Lončarić – član
– Tomislav Marković – član
– Marijan Prevarek – član

– obavljaju poslove sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19)

7. Odbor za imenovanja naselja, ulica i trgova
–  Mirjana Kunder – predsjednica
–  Jasna Benedik – članica
–  Zlatko Kamenarić – član
–  Dejan Jaić – član
–  Martina Petrak – članica

– razmatra načelna pitanja o granicama područja naselja, o spajanju i razdvajanju naselja
– predlaže Gradskom vijeću odluke o imenima naselja, ulica i trga na temelju pribavljenog mišljenja mjesnog odbora na čijem se području nalazi naselje, ulica odnosno trg
– razmatra mišljenja i prijedloge građana upućene Gradskom vijeću u svezi granica područja naselja, promjeni imena ulica i trgova, te spajanju i razdvajanju naselja
– prati i razmatra primjenu zakonskih propisa o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova kao i obilježavanju zgrada brojevima na području Grada Vrbovca, i u tom smislu pokreće inicijative i predlaže upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove poduzimanje određenih radnji

8. Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca
– Kristina Matičević Tomljanović – pravnik
– Željko Bešan – geodet
– Valentina Benko – agronom
– Zlatko Kamenarić – vijećnik
– Stjepan Fotović – vijećnik

–  predlaže Gradskom vijeću Grada Vrbovca Odluku o izboru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca

9. Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca
– Andreja Tanasković – pravnik
– Željko Legin – geodet
– Vanja Šaško – agronom

– na osnovi zaključenog Ugovora o zakupu ili prodaji, zakupca ili kupca uvodi u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora, odnosno po skidanju usjeva dotadašnjeg posjednika

Vijećnici

Gradsko vijeće Grada Vrbovca konstituirano je 28. svibnja 2021. godine.

Članovi Gradskog vijeća su:

 • Krunoslav Sohora (SDP) – predsjednik Vijeća
 • Stjepan Fotović (LABURISTI) – prvi potpredsjednik Vijeća
 • dr.sc. Stjepan Tvorić (nezavisni vijećnik) – drugi potpredsjednik Vijeća
 • Tihomir Antolković (SDP) – predsjednik Kluba vijećnika SDP-HSS-LABURISTI
 • Miroslav Ranilović (HSS)
 • Martina Petrak (SDP)
 • Zlatko Kamenarić (HSS)
 • Dubravka Rogožar (HSS)
 • Luka Lacković (SDP)
 • Mirjana Kunder (LABURISTI)
 • Helena Drvenkar (HSS)
 • Jasna Benedik (nezavisna vijećnica)
 • Tomislav Grežina (HDZ)
 • Damir Fašaić (HDZ)
 • Dejan Jaić (Stranka rada i solidarnosti)

Gradski vijećnici kojima je mandat u mirovanju:

 • Denis Kralj (SDP, mandat miruje od 21. svibnja 2021. godine)
 • Marko Belošević (HSS, mandat miruje od 21. svibnja 2021. godine)
 • Damir Tomljenović (HDZ, mandat miruje od 7. lipnja 2021. godine)
 • Mateja Lovrinović (SDP, mandat miruje od 16. veljače 2022. godine)